Khung giá đất tỉnh Hà Tĩnh năm 2011

Thứ Hai, 21/03/2011

Bantinnhadat.vn - Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
 - Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
 - Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính; Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính; Công văn số 2946/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/7/2010 và công văn số 4708/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2011;
- Thực hiện Nghị quyết số 137/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của    Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011;
- Theo đề nghị của Liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2031/LN-STN.MT-STC-CT ngày 01/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2011 (như các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011, thay thế Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung giá đất đã ban hành trong năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ .

download
 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc